Algemene voorwaarden KBK Cyclo

U schrijft zich in voor deelname aan KBK Cyclo, een evenement van Wielerclub Koninklijk Sportingclub Kuurne, hierna Sportingclub genaamd.

Contactgegevens: Marktplein 9, 8520 Kuurne
Adres maatschappelijke zetel: Marktplein 9, 8520 Kuurne
Telefoon: 0486 89 41 83
E-mail: cyclo@kbk.be
Ondernemingsnummer: BE 0407.908.952

Artikel 1. Inschrijving

De inschrijving voor KBK Cyclo is pas geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Wie inschrijft voor KBK Cyclo gaat akkoord met de hier opgesomde voorwaarden.

Artikel 2. Terugbetaling, annulaties en verplaatsingen

Inschrijvingen worden niet terugbetaald. In het geval van annulatie of verplaatsing blijft de inschrijving geldig voor de volgende editie van KBK Cyclo.

Sportingclub is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Sportingclub is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld. Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

Artikel 3. Deelname

Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.
Elke deelnemer zal de wegcode volgen en zijn verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid van zichzelf en anderen te vrijwaren. Daarom is iedereen ook verplicht een fietshalm te dragen.
Elke deelnemer heeft respect voor de mede weggebruikers en de bewoners langs het parcours.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als koper niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht. In dit artikel wordt gesteld:
“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (…) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”
Online tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.
Omruilen en annulatie van reeds betaalde tickets is bijgevolg eveneens niet mogelijk.

Artikel 5. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Door deel te nemen, geef je toestemming aan de organisatie om foto – en filmmateriaal met deelnemers, gratis te gebruiken voor promotionele doeleinden (zoals flyers, affiches) en voor gebruik op onze website en sociale media.

Hiervoor verwijzen we de naar de algemene privacy policy
(https://www.kuurne-brussel-kuurne.be/privacy-policy/)

Pin It on Pinterest

Share This