Conditions générales

(hierna: ‘AV’) VZW KONINKLIJKE SPORTINGCLUB KUURNE (hierna: ‘KSK’)

 1. TOEPASBAARHEID
  Deze AV zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar.De Nederlandstalige versie van deze AV is de enige authentieke. Alle commerciële transacties tussen KSK en de Klant, worden beheerst door: (in hiërarchisch dalende volgorde): (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst, (2) deze AV, (3) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikels 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag. KSK wijst alle andere normen en voorwaarden af.
  De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze AV, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. KSK kan haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment wijzigen. Het (herhaaldelijk) niet- toepassen door KSK van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking. Onder Klant wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van de Klant een beroep doet op KSK. Alle geschillen tussen KSK en de Klant, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.
 2. OVEREENKOMST
  Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is KSK in rechte te verbinden de overeenkomst heeft getekend.
 3. PRIJS
  Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt. Bij verhoging van restaurantkosten, lonen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten of verzekeringspremies, optredende tussen het afsluiten van de overeenkomst en het evenement, kan KSK de overeengekomen prijs evenredig verhogen. Het wisselrisico is ten laste van de klant.
 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER
  De Klant draagt de verantwoordelijkheid om:
  (1) alle documenten t.a.v. KSK, te ondertekenen voor akkoord door een persoon die bevoegd is de Klant in rechte te verbinden;
  (2) de klant moet zijn logo’s en/ of publiciteit, dienend voor gedrukte publicaties, digitaal aanleveren in de formaten aangeduid door KSK of op aanwijzing van een aangestelde drukkerij of marketingsbedrijf
  (3) het materiaal (logo’s, reclame, spandoeken, vlaggen, ander promotiemateriaal, …) tijdig, zijnde uiterlijk 2 weken voor het evenement, en in overeenstemming met de technische en andere specificaties aan te leveren;
  (4) de nodige verzekeringen te nemen m.b.t. ondermeer diefstal, beschadiging, … van het materiaal;
  (5) enkel materiaal over te maken aan KSK waarvan de Klant garandeert alle intellectuele eigendomsrechten, portretrechten edm…. te bezitten;
  (6) alle noodzakelijke/nuttige informatie tijdig over te maken aan KSK; KSK is gerechtigd het materiaal dat niet conform voormeld werd aangeleverd aan te passen of te laten aanpassen door een derde, voor zover dit technisch mogelijk is en zonder dat dit als een verplichting voor KSK kan worden beschouwd. Deze aanpassingen zullen worden doorgerekend aan de Klant. KSK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beschadiging van het materiaal, zowel wat betreft beschadiging naar aanleiding van het uitvoeren van drukwerk als beschadiging veroorzaakt tijdens het evenement.
 5. KLACHTEN, GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
  KSK is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen tussen het drukwerk voor publicitaire doeleinden en het aangeleverde materiaal, onder meer -doch niet beperkend tot- de kleur of de kwaliteit van het drukwerk. Deze afwijkingen kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Klachten betreffende het evenement zelf en de door KSK te leveren diensten aan de Klant desbetreffende moeten uiterlijk 2 dagen na het evenement per aangetekend schrijven worden gemeld aan KSK met een gedetailleerde opgave van de klacht en copie van de bijzondere overeenkomst, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de diensten geleverd door KSK te aanvaarden.

  Klachten ontheffen de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen. De Klant is gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten. In geval van tijdige en correcte melding en aansprakelijkheid van KSK, zal KSK naar eigen keuze en inzicht: (1) een waardebon toekennen voor het volgende evenement van KSK, ter waarde van de opgelopen schade, met maximaal het factuurbedrag (2) het foutief gedeelte van het factuurbedrag crediteren. KSK is verder in geen enkel geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade, (2) schade die het factuurbedrag overstijgt, tenzij die schade werd veroorzaakt door een opzettelijke fout van KSK (3) door de Klant en/of derden toegebrachte schade, en/of (4) het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen (5) het niet naleven door de Klant of door haar aangeduide derden van de richtlijnen van KSK. De Klant zal KSK volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de bijzondere overeenkomst en/of deze AV. De Klant zal KSK volledig schadeloos stellen voor alle schade, ondermeer de gerechtskosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplicht.

 6. OVERMACHT EN HARDSHIP
  KSK is onder geen beding aansprakelijk in geval van overmacht of hardship. In dit geval kan KSK, naar eigen keuze en inzicht, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. KSK: (1) de uitvoering van haar verplichtingen opschorten, (2) de bijzondere overeenkomst ontbinden, en/of (3) de Klant uitnodigen om de uitvoeringsmodaliteiten te heronderhandelen. Indien de Klant hieraan niet te goeder trouw deelneemt, kan KSK de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. Overmacht en hardship wordt op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd, en bevat ondermeer: diefstal, windhoos, onbeschikbaarheid/schaarste van materialen, bijzondere weersomstandigheden, staking, oorlog, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, panne, file, etc., evenals de opsomming weergegeven in laatste zin van artikel 3 van deze AV.
 7. FACTUUR EN BETALING
  Klachten met betrekking tot facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum worden overgemaakt, bij aangetekend schrijven met nauwkeurige vermelding van de factuurdatum, en/of het nummer van de bijzondere overeenkomst, en/of nauwkeurige identificatie van de dienstenprestatie en gedetailleerde opgave van de klacht. Het bestaan van een klacht met betrekking tot facturen ontheft de Klant niet van zijn verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen. Alle facturen zijn contant betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Betalingen aan tussenpersonen zijn niet toegestaan. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn KSK in rechte te verbinden zijn geldig. De vermelding van de factuur in het uitgaande facturenboek van KSK geldt als weerlegbaar vermoeden van verzending en ontvangst. Ingeval van niet/onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, is de Klant gehouden tot: (1) een rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd, (2) een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 100, onverminderd KSK’s recht om hogere schade te bewijzen, (3) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, (4) daarnaast worden alle andere (niet- vervallen) facturen op de Klant onmiddellijk opeisbaar, (5) en heeft KSK het recht de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te ontbinden. Dit alles zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend in: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) intresten, (4) hoofdsommen. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen KSK en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking.
  Bij aankoop van toegangs- en/of Viptickets zullen deze pas aan de klant worden opgestuurd, na ontvangst van de volledige betaling aan KSK.
 8. ANNULATIE
  Behoudens schriftelijk akkoord van KSK, is het de Klant niet toegestaan de bijzondere overeenkomst te annuleren. Bij annulatie door de Klant, zelfs met schriftelijk akkoord, is de Klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag. In geval het vertrouwen in de kredietwaardigheid op enigerlei wijze verandert, kan KSK wegens dat loutere feit, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, één of meerdere overeenkomsten met de Klant: (1) hetzij ontbonden verklaren, (2) hetzij opschorten totdat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling. Alle clausules uit dit artikel gelden onverminderd het recht van KSK om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
 9. VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY
  Alle documenten/informatie van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt, moeten vertrouwelijk behandeld worden, blijven eigendom van KSK, mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch (in)direct gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn. Op eerste verzoek moeten deze documenten worden teruggeven.
  Deze verplichtingen blijven van kracht, minstens totdat de desbetreffende informatie, zonder fout van de Klant, publiek gekend is. De Klant geeft KSK toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens alsmede het beeldmateriaal van het geleverde materiaal op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand, met het oog op ondermeer informatie- of promotiecampagnes. De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.
 10. RECHTSBEVOEGDHEID
  Het Belgisch recht is van toepassing. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied, waar de maatschappelijke zetel van de KSK is gevestigd, zijn bevoegd.
 11. VIP tickets
  Het e-ticket geeft toegang tot het Vip-event op de vermelde dag, plaats en uur en dient op verzoek te worden getoond. Het e-ticket wordt gescand aan de ingang. Het ticket is enkel geldig met leesbare barcode of controlestrook. Elk e-ticket wordt gescand, het heeft dus geen nut ze te kopiëren en eenzelfde e-ticket meerdere malen aan te bieden. Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. De houder van een reeds gescand e-ticket zal bijgevolg de toegang worden geweigerd. Draag er dus zorg voor dat niemand uw e-ticket kan kopiëren. Elke bezoeker dient zich te houden aan het reglement van de site en dient de aanwijzingen van de medewerkers en organisatie op te volgen. Bij het niet volgen van deze regels of aanwijzingen kan u verdere toegang tot het evenement worden ontzegd. Wijzigingen in het programma geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het e-ticket. Een bestelling voor derden is mogelijk, mits vermelding van de naam van de eindgebruiker. De persoon die de bestelling doet, wordt beschouwd als de opdrachtgever. Het is verboden het e-ticket door te verkopen of dit om commerciële redenen op welke wijze dan ook aan derden te verschaffen. De houder neemt op eigen risico deel aan het evenement waarvoor dit ticket toegang verleent en ontslaat de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke incidenten en ongevallen. Dieren zijn niet toegelaten met dit e-ticket met uitzondering van geleide honden. Namaak van e-tickets worden juridisch vervolgd. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform met de regelingen van de wet ter bescherming van persoonlijke levenssfeer.
  Opgelet: dit eticket geeft recht op eenmalige toegang, bij het verlaten van het event zonder badge/bandje moet u zich een nieuw ticket aanschaffen.

Pin It on Pinterest

Share This